Mrs. Jennifer – Director

Mrs. Lisa – Assistant Director & Seeds Class Teacher

Mrs. Jamie – Seeds Class Teacher

Mrs. Kathleen – Buds Class Teacher

Mrs. Kari – Sprouts & Kindergarten Class Teacher

Ms. Aubrey – Sprouts Class Teacher

Ms. Becca – After-Kinder Teacher